בין: MAXSYS פתרונות אינטרנט
(להלן: "החברה") מצד אחד

ובין: שוכר השירות
(להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,
והואיל וקבלת שירותי אינטרנט מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: