להלן תנאי שימוש כלליים בתוכנת הדיוור ( ניוזלטר ) יש לציית ולעבוד על פי כללים אילו :

    1. ברוכים הבאים לאתר מקסטור המאפשרת לכם בניית newsletter (“עלון אלקטרוני”) ודיוורו.
    2. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר האינטרנט (להלן “תנאים”, “הסכם” או “תנאי ההסכם”).
    3. מקסטור מעמידה אתר אינטרנט זה לרבות עורך העלונים (“Newsletter Editor”) (להלן ביחד- “התכנה”) לשימוש אישי של הלקוחות זאת בכפוף להסכמת הלקוח לקבלת התנאים המפורטים להלן.
    4. למען הסר ספק מובהר כי במידה והלקוח הינו ארגון בן מספר אנשים, כל רשיון הינו אישי ושמי, ואינו ניתן להעברה בין משתמשים השונים בארגון.
    5. אם אינכם מסכימים לכל תנאי ההסכם, נא הימנעו משימוש באתר זה.
    6. בתמורה לשימוש באתר, הלקוח מאשר ומתחייב: (א) למסור מידע מדויק, עדכני ושלם; (ב) לשמור על אבטחת הסיסמה והזיהוי הניתונים; (ג) לקבל את כל הסיכונים הנובעים מגישה לא מורשית למידע ולנתוני הרישום. האחריות להגנה נאותה, לגיבוי נתונים כגון שמות לקוחות ורשימות תפוצה ואו לציוד המשמש בקשר לאתר חלה על הלקוח בלבד.
    7. האחריות המוחלטת לכל תוכן שיועלה יפורסם או ישלח באמצעות האתר תחול על המשתמש. המשתמש נותן בזה את הסכמתו שלא להעלות, לפרסם או לשדר באמצעות האתר תוכן לא מדויק, מזיק, או תוכן שהוא בגדר תועבה, פורנוגרפיה, השמצה, או חומר גזעני, אלים, מעליב, מטריד או הפוגע או עלול לפגוע בכל גורם אליו תפנו באמצעות האתר.
    8. המשתמש מתחייב להימנע מהעלאת תוכן שמכיל וירוסים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרים שתוכננו כדי להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת.
    9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמועד התקשרותו התקבל ונכנס לתוקף תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (להלן- “חוק הספאם”).
    10. בהתאם לאמור מתחייב הלקוח ומצהיר כי:
     1. כי קרא את חוק הספאם, הבינו ומתחייב לפעול על פי הקבוע בחוק.
     2. יהיה אחראי לקבלת הסכמה מפורשת של הנמענים טרם משלוח הודעות לתיבות הדואר האלקטרוני שלהם.
     3. לא ישלח הודעות בכמות בלתי סבירה לאותו לקוח.
     4. ישא באופן מלא, מוחלט ובלתי מסויג לשימוש שהינו עושה במערכת ולתכנים המופצים על ידו.
     5. כי קיבל בהסכמה את פרטי הנמענים וכי לא עשה כל שימוש בלתי חוקי לקבלת פרטי הנמענים לרבות כי לא עשה שימוש בתוכנות איסוף כתובות דוא”ל.
     6. כי לא ישלח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק הספאם ללא קבלת אישורו המפורש ובכתב של הנמען ובמקרה של שליחת דבר פרסומת תצוין המילה “פרסומת” במסר.
     7. יודיע לנמען כי הפרטים שמסר ישמשו או עלולים לשמש לצורך משלוח מסרים ו/או עלונים ו/או הצעות בתמורה או שלא בתמורה.
     8. במקרה של מסר המעודד רכישת מוצר או שרות, תתווסף המילה “פרסומת” למסר.
     9. להוסיף קישור מהיר (היפרלינק) אשר יאפשר לנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה
     10. יצרף להודעות ולמסרים הנשלחים פרטים מזהים ומלאים לגביו לרבות דרכי יצירת קשר, כתובת דוא”ל וכתובת דואר רגילה.
     11. להימנע מהצגת עצמו בשם Nio או מרקטולס ישראל בע”מ וכן להימנע מזיוף כותרות או פרטים אחרים כדי להסוות את זהות מקור השידור.
     12. להפעיל באמצעות האתר הגרלות ו/או הימורים ו/או להפיץ תכנים פוגעים.
    11. מרקטולס ישראל בע”מ אינה בעלת הזכויות בתכנים הנשלחים מאת האתר ולכן לא תחול עליה חובה מכל סוג כלפי תוכן זה
     1. כל ניוזלטר שנשלח ללקוחות משמש גם כדף באינטרנט לצפייה ישירה דרך הקישור המוצג מעל הניוזלטר הנשלח, לצפייה ישירה.
    12. מקסטור לא תישא כלפי כל אדם או גוף אחר בכל נזק ישיר או עקיף בקשר עם השימוש באתר לרבות ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, עסקים, נתונים, או נזק מכל מחשב ו/או בגין הסתמכות על המידע ו/או על השרות הניתן. בהתאם לאמור מומלץ לגבות כל מידע לרבות רשימות תפוצה שהועלו לאתר.
    13. מרקטולס ישראל בע”מ תהיה רשאית להעביר אליכם הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל, או פרסום הודעות או קישורים להודעות באתר. מרקטולס ישראל בע”מ שומרת על זכותה לשנות, להשהות או להפסיק את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת.
    14. במידה של הפרת ההוראות דלעיל, תהא מרקטולס ישראל בע”מ רשאית להפקיע ללא הודעה מוקדמת את זכות השימוש באתר ובתוכנה. מרקטולס ישראל בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה.
     במקרה כזה לא יבוצע החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח ישא בכל הוצאה שתיגרם למקסטור כתוצאה מן ההפרה.
    15. מקסטור אינה יוצרת כל מצג כי : (1) האתר יפעל ללא הפסקה ו/או יהיה זמין במועד, מאובטח או נקי משגיאות ו/או (2) כי תוצאות שאפשר להשיג מהשימוש באתר תהינה מדויקות או אמינות; ו/או כי (3) האיכות של כל מוצר, שירות, תוכן, מידע, או חומר אחר שיירכש או יושג באמצעות האתר, יתאים לדרישות הלקוח .
    16. מקסטור לא תהא אחראית לכל תקלה ו/או נזק הנגרמים בשל נסיבות שאינן בשליטת מקסטור ו/או עובדיה ובכלל זה ולרבות כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מעשה או מחדל של ספק תקשורת ו/או אינטרנט או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים או עילות אחרות שאינן בשליטת מקסטור, הכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת מקסטור ושעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה.
    17. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור לשימוש באתר תהא לבית המשפט המוסמך במחוז ת”א. רבות הושקע בכלי זה עבורכם ,

צוות מקסטור מאחל לכם כל טוב ושימוש מהנה כייפי ומוצלח במערכת..בהצלחה!